ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Thường ức Giang Nam tam ngọa lư

Chá Cô đề xứ bách hoa hương..."

王勃 - Vương Bột (Trung Hoa 647-675)

滕王閣序   Đằng Vương Các

滕王高閣臨江渚,Đằng Vương cao các lâm giang chử,
佩玉鳴鸞罷歌舞。Bội ngọc minh loan băi ca vũ.
畫棟朝飛南浦雲,Hoạ đống triêu phi Nam Phố vân,
珠帘暮捲西山雨。Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.
閒雲潭影日悠悠,Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,
物換星移幾度秋。Vật hoán tinh di kỷ độ thu.
閣中帝子今何在?Các trung đế tử kim hà tại?
檻外長江空自流。Hạm ngoại trường giang không tự lưu.

Đằng Vương Các

(Minh Tấn dịch)

 

Bên sông Đằng các ngất trời xa

Loan ngọc c̣n đây vắng múa ca

Mây sớm bến Nam vờn cột vẽ

Ngàn Tây mưa muộn rèm châu sa

Đầm in mây nước trôi lơ lững

Vật đổi sao dời thu mấy tà

Đây các người đâu nay vắng bóng?

Ngoài Trường Giang nước xuôi ḍng qua...

***Đây là phần kết thúc của bài Đằng Vương Các Tự, Vương Bột kết thúc bài Đằng Vương Các Tự qua một bài thơ theo thể thất ngôn bát cú trên [xem trọn bài Đằng Vương Các Tự].

Chú thích: Vương Bột tự Tử An, người đất Long Môn.  Sáu tuổi đă biết làm văn.  Mười sáu, mười bảy tuổi nổi danh hạ bút nên vần.  Vương có thói quen là mỗi khi làm văn, mài mực sửa soạn bút nghiên xong rồi nằm đắp chăn ngủ, khi tỉnh dậy, cầm ngay cây bút lên viết một loạt nên vần.  Vương nổi tiếng là một thi sĩ cao danh thời Sơ Đường (618-713), chàng là một trong "tứ kiệt Sơ Đường" thời bấy giờ.  Vào khoảng năm 675, lúc 27 tuổi, trên đường sang Giao Chỉ thăm cha, Vương Bột bị đắm thuyền chết đuối ở biển Nam Hải... Minh Tấn 

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net