ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 7

忘牛存人             Vong Ngưu Tồn Nhân

                             (Hàn Thân)

天愁風靜夜哀哀 Thiên sầu phong tĩnh dạ ai ai
荒擱涼庭待月來 Hoang các lương đ́nh đăi nguyệt lai
緣份深深如燭滅 Duyên phận thâm thâm như chúc diệt
唯存寂影対芳栽 Duy tồn tịch ảnh đối phương đài.

Quên Trâu C̣n Người

(Minh Tấn dịch)

 

Đêm tĩnh mịch trời buồn gió lặng

Gác hoang vu đ́nh vắng chờ trăng

Duyên như ngọn nến sắp tàn

Chỉ c̣n chiếc bóng, hương ngàn cỏ non...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net