ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 8

人牛俱忘             Nhân Ngưu Câu Vong

                             (Hàn Thân)

紅塵春夢去無痕 Hồng trần xuân mộng khứ vô ngân
滾滾東流逐劫身 Cổn cổn đông lưu trục kiếp thân
物我兩忘空見性 Vật ngă lưỡng vong không kiến tích
冥冥難作娑婆人 Minh minh nan tác sa bà nhân!

Người Trâu Đều Quên

(Minh Tấn dịch)

 

Cơi hồng trần chẳng c̣n mơ mộng

Tẩy kiếp thân xuôi thơng về đông

Người trâu nay đă hư không

U minh chẳng nhiễm bởi nhân ta bà...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net