ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại thâm sơn hữu khách tầm..."

張繼 - Trương Kế (Trung Hoa)

楓橋夜泊             Phong Kiều Dạ Bạc

 

月落烏啼霜滿天 Nguyệt lạc ô đề sương măn thiên,

江楓漁火對愁眠 Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

姑蘇城外寒山寺 Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,

夜半鐘聲到客船 Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Đêm Đậu Bến Phong Kiều

(Minh Tấn dịch)

 

Trăng tà tiếng quạ trời sương

Lửa chài phong băi sầu vương bến đ̣

Hàn San ngoài chốn Cô Tô

Nữa đêm chuông vọng giấc hồ vương vương...

Ghi chú: Bài thơ trên của thi sĩ Trương Kế đời nhà Đường vào thế kỷ thứ VIII, bài thơ viết vào một đêm trời đổ sương trên một con thuyền nhỏ khi tác giă đang lẫn tránh loạn quân của An Lộc Sơn.  Đêm nằm một ḿnh trên con thuyền nhỏ với nỗi ḷng của một người xa xứ ông cảm tác hai câu đầu của bài thơ nhưng đă hết ư đến lúc nửa đêm chợt thoáng nghe tiếng chuông chùa Hàn San bên bến vọng lại đă gợi cảm cho ông hoàng thành một bài thơ tuyệt hảo này.

Cô Tô thành chính là Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, ngoài thành có con sông nhỏ chảy ra Trường Giang trên bờ sông có cái chùa nhỏ gọi là Hàn San Tự cách thành khoảng mười dặm... Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net