ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng đâu chấu ngă ai dè xe nghiên..."

李常杰 - Lư Thường Kiệt (Việt Nam)

南國山河             Nam Quốc San Hà

 

南國山河南帝居 Nam quốc san hà Nam đế cư
截然定分在天書 Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
如何逆虜來侵犯 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
汝等行看取敗虛 Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Sông Núi Nước Nam

(Minh Tấn dịch)

 

Sông núi nước Nam vua Nam ngự

Sách trời đă định tự bao đời

Cớ sao lũ giặc nghịch lời

Chúng bây bị đánh tơi bời mà thôi...

Ghi chú:

Vào khoảng năm 1074, nhà Tống có ư ḍm ngó đến đất phương Nam tức là Đại Việt.  Lư triều đă biết ư đồ qua đôi lần dằng co, Lư triều quyết định phái Lư Thường Kiệt đánh chiếm Liêm Châu, Khâm Châu, và Ung Châu quân dân Trung Quốc bị hại khoảng bảy vạn người và có trên 200 người bị bắt cùng với của cải vô số đem về Đại Việt.  Tháng hai năm 1076 quân Tống hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp phục thù chia đường tấn công vào nước ta.  Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa quân Việt và Tống đă xẩy ra bên bờ sông Như Nguyệt.  Lư Thường Kiệt dùng thuật tâm lư chiến để phấn khởi tinh thần quân Việt, liền đặt bốn câu thơ trên nửa đêm cho người lén vào đền Trương Hát đọc vọng ra.  Bốn câu thơ này đă phấn khởi tinh thần quân Việt nên quân Tống không sao tiến được và đoàn quân của Chiêm Thành và Chân Lạp cũng bị tắt nghẽn... Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net