ﻶ Hải Vn Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vn Sơn Trangﻶ Lin Lạc Hải Vn Trang Chủﻶ Hải Vn Sổ Lưu Niệm

"Tm của vạn loi tức phật tm

Phật tm cng với tm ta hợp..."

BT NH BA LA MẬT ĐA TM KINH

(Kinh Hai Thời Cng Phu)

 

       Qun Tự Tại Bồ Tt hnh thm Bt nh Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai khng, độ nhứt thiết khổ ch.
X Lợi Tử, sắc bất dị khng, khng bất dị sắc, sắc tức thị khng, khng tức thị sắc, thọ tưởng hnh thức diệc phục như thị.
X Lợi Tử, thị chư php khng tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố khng trung v sắc, v thọ tưởng hnh thức.
V nhn nhĩ tỷ thiệt thn , v sắc thanh hương vị xc php, v nhn giới ni ch v thức giới.
V v minh, diệc v v minh tận, ni ch v lo tử, diệc v lo tử tận.
V khổ, tập, diệt, đạo.
V tr diệc v đắc, dĩ v sở đắc cố.
Bồ đề tt đa y Bt nh Ba la mật đa cố, tm v qui ngại, v qui ngại cố, v hữu khủng bố, viễn ly đin đảo mộng tưởng, cứu cnh Niết bn.
Tam thế chư Phật, y Bt nh Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bt nh Ba la mật đa, thị đại thần ch, thị đại minh ch, thị v thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhất thiết khổ, chn thật bất hư.
       Cố thuyết Bt nh Ba la mật đa ch, tức thuyết ch viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tt b ha.

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net