ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Thiên tuế vị văn song Lư Bạch

Nhất niên hà đắc lưỡng Đông Quân..."

杜甫 - Đỗ Phủ (Trung Hoa 712-770)

曲江其二                Khúc Giang Kỳ 2

 

朝回日日典春衣,Triều hồi nhật nhật điển xuân y,
日江頭盡醉歸。Mỗi nhật giang đầu tận túy quy.
酒債尋常行處有,
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
人生七十古來稀。
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
穿花
蝶深深見,Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện,
點水蜻
款款飛。Điểm thủy thanh đ́nh khoản khoản phi.
傳語風光共流轉,
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
暫時相賞莫相違
Tạm thời tương tống mạc tương vi.

Sông Khúc Kỳ 2

(Minh Tấn dịch)

 

Triều tan lại khoác áo xuân chơi

Mỗi chặng sông đầu say tít thôi

Nợ rượu t́m mua đâu cũng thiếu

Mấy ai sống bảy mươi năm trời

Luồn hoa bươm bướm bay phơ phất

Gợn nước chuồn chuồn lượng thảnh thơi

Nghe nói quang trường luôn biến đổi

Tạm thời vui thú kẻo sau ngui...

(Năm 758)

Chú thích: Đỗ Phủ tự là Tử Mỹ, người đời gọi là Thi Thánh...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net