ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Nhăn tiền hữu cảnh đạo bất đắc

Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu..."

杜牧 - Đỗ Mục (Trung Hoa 803-853)

赤璧懷古             Xích Bích Hoài Cổ

 

折戟沈沙鐵未銷 Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,

自將磨洗認前朝 Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.

東風不與周郞便 Đông phong bất dữ Chu Lang tiện,

銅雀春深鎖二嬌 Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.

Nhớ Xưa Sông Xích Bích

(Minh Tấn dịch)

 

Chiếc giáo vùi lâu tất chẳng nguyên,

Rửa xem nhận biết chuyện xưa truyền.

Gió Đông không giúp Chu Lang được,

Đồng Tước hai Kiều khóa xuân niên...

Ghi chú:

I) Chu Lang chính là Chu Du (Chu Do).

II) Xích Bích là một khúc sông của Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc . Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hỏa công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo. 

III) Đồng Tước đài xây vào niên hiệu Kiến An năm thứ 15 tại huyện Lâm Chương tỉnh Hà Nam.  Sau khi xây xong Đồng Tước đài, Tào Tháo cho gọi tất cả các con của ông lên Đồng Tước đài mỗi người làm một bài thơ, khi đó Tào Thực cầm bút lên viết ngay một bài "Đăng Đài Phú" rất hay.  Tào Tháo xem qua hết sức khen thưởng.  Tương truyền Gia Cát Lượng dùng kế đem bài phú này khích Chu Du đánh Tào Tháo ở sông Xích Bích, ông đă đổi nhan đề bài phú thành "Đồng Tước Đài Phú" và sửa vài từ trong đó có nói "bắt nhị Kiều vào Đồng Tước đài để mua vui trong lúc tuổi già."  Nhị Kiều là hai cô con gái của Kiều Công là Đại Kiều và Tiểu Kiều, đều là bậc quốc sắc thiên hương, Tôn Sách cưới Đại Kiều và Chu Du nạp Tiểu Kiều.  Dựa vào tài liệu của Từ Tập Huy "10 Đại Văn Hào Trung Quốc" trang 192 cho thấy trận đánh Xích Bích xảy ra vào niên hiệu Kiến An năm thứ 13 c̣n việc xây dựng Đồng Tước đài là vào năm Kiến An thứ 15.  Như vậy rất là mâu thuẩn, vậy tài liệu nào mới sát đáng đây?.. Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net