ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Nhăn tiền hữu cảnh đạo bất đắc

Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu..."

杜牧 - Đỗ Mục (Trung Hoa 803-853)

泊秦淮                 Bạc Tần Hoài

 

煙籠寒水月籠沙 Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa

夜泊秦淮近酒家 Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia

商女不知亡國恨 Thương nữ bất tri vong quốc hận

膈江猶唱後庭花 Cách giang do sướng Hậu Đ́nh Hoa.

Đỗ Bến Tần Hoài

(Minh Tấn dịch)

 

Khói bay nước lạnh trăng soi

Tần Hoài đêm đến kề ngôi quán quỳnh

Gái buông chẳng biết khuynh thành

Bên sông c̣n hát Hậu Đ́nh Hoa ca...

Ghi chú:

I) Tần Hoài: tên của một con sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía Bắc và nhập vào sông Trường Giang.

II) Hậu Đ́nh Hoa: một tập thi ca sáng tác vào thời Nam Bắc Triều của Trần Hậu Chủ và một số quan liêu của ông.  Nếu đánh giá theo nghệ thuật th́ đây là một tập thi ca rất là giá trị nhưng nói cho cùng th́ vẫn là một tập thi ca quốc nhục.  Lúc bấy giờ Trần Hậu Chủ, Trương Quư Phi và một số quan viên của ông đam mê ca hát và hưởng lạc chẳng lo toan về việc triều chánh, khi quân giặc kéo vào thành th́ ông vẫn c̣n trong cơn say.  Khi hay tin ông và một số quan viên dẫn nhau chạy trốn dưới cái giếng khô bên thành... Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net